שופט בית המשפט העליון (בדימ') מר יעקב טירקל - יושב ראש וועדת פרס א.מ.ת

1101350טירקל.jpg